logo Bel Turkrediet

Even voorstellen

We zijn van Hilal en Eyyup van Bel Turkrediet. Al meer dan 15 jaar doen we alles om de financiële zorgen van onze klanten weg te nemen en de onzekerheden te verzekeren. U kan bij ons voor een krediet bij aankoop van (on)roerend goed, verbouwing of om persoonlijke redenen. Bij eender welk probleem zullen en kunnen we met raad en daad bijstaan.

Hilal en Eyyup Bel Turkrediet

1. Twin Peaks II: ons beleid inzake belangenconflicten en vergoedingen

Op 30 april 2014 is de wetgeving “Twin Peaks II” in werking getreden. Die wetgeving heeft als doel de consument beter te informeren en te beschermen op het vlak van zijn verzekeringen.
Klantgerichtheid, informatieverstrekking, transparantie, service, etc. zijn voor ons kantoor altijd al essentieel geweest in de relatie met haar klanten. In het kader van Twin Peaks II, informeren wij u eveneens over ons beleid om mogelijke conflicten tussen de belangen van verzekeraar, verzekeringstussenpersoon en klant weg te werken of zo veel mogelijk te beperken (samenvatting Belangenconflictenpolicy).

2. Belangrijke wettelijke voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

a) Niet vertrouwen op informatie

De informatie op deze website of die u via deze website verkrijgt, de webpagina’s, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, hebben een louter informatieve waarde. De verstrekte informatie zal enkel een aanbod uitmaken indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld. De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van enig advies als doel, met inbegrip van financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.
Deze website bevat louter algemene informatie. Desgevallend kunt u de exacte omvang van de waarborg terugvinden in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden die beschikbaar zijn bij uw verzekeringsadviseur en kunt u de Algemene Voorwaarden eveneens raadplegen op deze website.
Ons kantoor zal de informatie op deze website zo goed als redelijkerwijze mogelijk en op regelmatige tijdstippen controleren en bijwerken. De informatie en het materiaal die op deze website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.
Ons kantoor kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.     

b) Aansprakelijkheid van ons kantoor

Ons kantoor kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of enig verlies ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, behalve in geval van opzet of fraude.
Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Het staat u volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen voor ons kantoor geen enkele bemiddelingsrelatie tussen u en de desbetreffende derde(n) tot stand. Ons kantoor kan geen garanties bieden voor de producten en diensten die op deze websites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de eigenaars of houders van die websites. Ons kantoor draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarmee deze website een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan. Ons kantoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of enig verlies ingevolge het gebruik van de informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van contracten gesloten op basis van die informatie. 

c) Intellectuele eigendomsrechten van ons kantoor

De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan ons kantoor of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gebruikt, en enkel op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van ons kantoor is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen. 

d) Uw privacy

Door uw persoonsgegevens mee te delen via deze website, aanvaardt u dat ze worden verwerkt door ons kantoor, die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking.
Meer informatie over hoe ons kantoor omgaat met uw persoonsgegevens, vindt u in de Privacy Verklaring van ons kantoor die u vindt op onze website.
Meer informatie over het cookiebeleid vindt u in de Cookie Policy op onze website.